fbpx

Algemene voorwaarden van Daily Sirup

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden, tussen Daily Sirup en opdrachtgever.
1.2 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Daily Sirup in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
1.5 Daily Sirup heeft het recht om haar algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever bekendgemaakt. Zij treden in werking een (1) week na bekendmaking. Indien opdrachtgever de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen van toepassing worden verklaard. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Daily Sirup zijn vrijblijvend, en zijn voor Daily Sirup slechts bindend indien zij door haar schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevesting.
2.2 Indien opdrachtgever een aanbieding of offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de in het kader daarvan door Daily Sirup verrichte (voorbereidings-) werkzaamheden te vergoeden. Deze vergoedingsplicht voor opdrachtgever geldt ook indien hij niet op de hoogte was van het feit dat Daily Sirup reeds met de werkzaamheden was aangevangen.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Daily Sirup gelden voor een periode van vier (4) weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Nadien is de aanbieding dan wel offerte vervallen.

3. Vertrouwelijke informatie

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle aan opdrachtgever geleverde of voor opdrachtgever vervaardigde zaken blijven eigendom van Daily Sirup totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde producten en/of diensten, volledig aan Daily Sirup zijn voldaan.
4.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 4.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht binnen dertig (30) dagen Daily Sirup daarover in te lichten.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Daily Sirup in het kader van een overeenkomst geleverde producten en/of diensten blijven berusten bij Daily Sirup of bij een derde van wie zij het recht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door opdrachtgever van de door Daily Sirup geleverde producten en/of diensten, verleent Daily Sirup aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die producten en/of diensten.
5.2 Indien Daily Sirup op de door haar geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze door opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.

6. Garantie

6.1 Daily Sirup garandeert dat haar producten en/of diensten vrij zijn van gebreken gedurende 3 maanden na levering. Levering vindt plaats op het moment waarop de producten en/of diensten worden aangeboden op de krachtens de overeenkomst afgesproken plaats en tijd. Binnen de gestelde termijn zal Daily Sirup op verzoek van opdrachtgever naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen. Aan Daily Sirup wordt een redelijke termijn geboden de gebreken te herstellen.
6.2 Daily Sirup verleent geen garantie indien:
– de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– op enigerlei wijze wijzigingen in de producten en/of diensten van Daily Sirup zijn aangebracht door opdrachtgever of derden;
– opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Daily Sirup gesloten overeenkomst;
– een gebrek of onvolkomenheid niet binnen dertig (30) dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Daily Sirup is gemeld;
– gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– het producten en/of diensten betreft waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden betrekking hebbende op de uiterlijke vormgeving;
– opdrachtgever de door Daily Sirup geleverde producten en/of diensten accepteert,
– na acceptatie door Daily Sirup wijzigingen zijn aangebracht;
– Daily Sirup door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.

7. Aansprakelijkheid Daily Sirup

7.1 Daily Sirup aanvaardt de wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Daily Sirup slechts verplicht tot schadevergoeding indien dat uit de wet volgt.

7.3 Daily Sirup is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Daily Sirup gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
7.4 De door Daily Sirup te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst daadwerkelijk door Daily Sirup van opdrachtgever ontvangen betalingen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van Daily Sirup in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Daily Sirup. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Daily Sirup verleende krediteringen, tot maximaal het totale bedrag dat daadwerkelijk door Daily Sirup van opdrachtgever is ontvangen.
7.5 In geval van een onrechtmatige daad van Daily Sirup, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Daily Sirup rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Daily Sirup slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding per schade toebrengende gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst daadwerkelijk door Daily Sirup van opdrachtgever ontvangen betalingen (exclusief omzetbelasting) in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan vijf duizend euro. Elke aansprakelijkheid van Daily Sirup is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Daily Sirup heeft gemeld.
7.7 Alle kosten betrekking hebbende op collectieve rechtenorganisaties, zoals maar niet beperkt tot BUMA/STEMRA en de SENA, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek of het vertonen van videobeelden op een door Daily Sirup ontwikkelde website of applicatie, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Daily Sirup tegen elke mogelijke aanspraak terzake door collectieve rechtenorganisaties.
7.8 Bij verzending van nieuwsbrieven en/of mailings kan Daily Sirup de correctheid en geldigheid van (e-mail) adressen waarnaar verzonden wordt niet garanderen, tenzij Daily Sirup verantwoordelijk is voor het beheer van een database waaruit deze (e-mail) gegevens afkomstig zijn. Opdrachtgever is te allen tijden verantwoordelijk voor aanspraken van derden en/of overtreding van toepasselijke regelgeving in geval Daily Sirup op haar verzoek nieuwsbrieven en/of mailings aan derden verzendt.
7.9 Indien Daily Sirup door opdrachtgever materiaal krijgt aangeleverd welke zij accepteert, is Daily Sirup jegens opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud, opmaak en oplage daarvan.

8. Verplichtingen opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal aan Daily Sirup alle voor de uitvoering van een opdracht benodigde gegevens of inlichtingen tijdig verstrekken, alsmede de aanwijzingen van Daily Sirup opvolgen.
8.2 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Daily Sirup staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Daily Sirup, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Daily Sirup heeft het recht om hieraan verbonden extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

9. Klachten en Support

9.1 Daily Sirup spant zich in klachten omtrent de door haar geleverde producten en/of diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering daarvan te komen. Daily Sirup is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
9.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

10. Leveringstermijnen, wijzigingen, meerwerk en uitbesteding

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn, behoudens overmacht als bedoeld in artikel 12, verbindend voor Daily Sirup. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Daily Sirup opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
10.2 Indien opdrachtgever wijzigingen in de (uitvoering van een) opdracht wenst aan te brengen, dient zij hiertoe tijdig in overleg te treden met Daily Sirup. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren producten en/of diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed.
10.3 Door Daily Sirup te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten is veroorzaakt door nalatigheid van Daily Sirup dan wel doordat Daily Sirup een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. Over de hoogte van de met de aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoedingen zullen Daily Sirup en opdrachtgever in overleg treden.
10.4 Daily Sirup is te allen tijden bevoegd haar werkzaamheden uit te besteden aan derden, in welk geval zij dan hoofdaannemer is.

11. Prijzen en betaling

11.1 Alle door Daily Sirup gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

11.2 Daily Sirup is gerechtigd de richting haar opdrachtgever gehanteerde (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari van elk jaar opnieuw vast te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3 Opdrachtgever dient binnen veertien(14) dagen na dagtekening van de factuur tot betaling over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.4 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van artikel 11.3 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. In geval van handelstransacties is de wettelijke rente ex 6:119a Bw verschuldigd. Tevens zijn kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van opdrachtgever.
11.5 Opdrachten worden door Daily Sirup uitsluitend aanvaard tegen het met opdrachtgever vooraf overeengekomen (uur)tarief, tenzij is overeengekomen dat een opdracht voor een vaste prijs wordt uitgevoerd. Een vooraf overeengekomen (uur)tarief mag door leverancier gedurende de eerste zes maanden van de opdracht niet worden verhoogd.
11.6 Werkzaamheden door Daily Sirup vangen pas aan op het moment dat de voorschotnota door opdrachtgever wordt betaald.
11.7 Indien sprake is van betaling in termijnen, is Daily Sirup bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever gerechtigd de door haar geleverde diensten en/of producten tijdelijk op te schorten. In dat geval is Daily Sirup tevens bevoegd tot bevriezing, inhoudende dat opdrachtgever (tijdelijk) geen toegang verkrijgt tot, dan wel de beschikking heeft over, die diensten en/of producten.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Daily Sirup niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekteverzuim van hulppersonen, onderaannemers dan wel personeel van Daily Sirup , een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Daily Sirup opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Daily Sirup niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
12.3 Indien Daily Sirup bij het intreden van overmacht reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd hierover afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Tussentijdse ontbinding/opschorting van de opdracht

13.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
13.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
13.3 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan Daily Sirup zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien opdrachtgever aan Daily Sirup valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven dan wel de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.

13.4 In geen geval heeft ontbinding, in dan wel buiten rechte, terugwerkende kracht. Zowel ingeval van opschorting van de werkzaamheden door Daily Sirup als bij ontbinding, in dan wel buiten rechte, is opdrachtgever gehouden de in het kader van de opdracht redelijkerwijs door Daily Sirup verrichte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, met name ook de met derden aangegane verplichtingen, onverminderd de overigens naar de wet of de overeenkomst aan Daily Sirup toekomende rechten, waaronder het recht van Daily Sirup op vergoeding wegens winstderving of uit de ontbinding voortvloeiende schade. In deze gevallen is elke vordering die Daily Sirup ten laste van opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Daily Sirup en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Daily Sirup en de opdrachtgever.
14.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één (1) maand nadat Daily Sirup een beroep op artikel 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

dailysirup is also available in english! Go   Cancel